ครูช่วงชั้นอนุบาล

มิสนริศรา  มุกไตร 

ครูประจำชั้น อ.1/1

 มิสนิศารัตน์  มาเเก้ว

ครูประจำชั้น อ.1/2

 มิสธันยพร  สนิท

ครูประจำชั้น อ.2/1

มิสบุญหลาย  มูลเค้า

ครูประจำชั้น อ.2/2 

     

 มิสโยษิตา  สกุลเพ็ชร

ครูประจำชั้น อ.3/1

มิสอารีย์ ไชยบุรัมย์

ครูประจำชั้น อ.3/2

   

 ครูช่วงชั้นที่ 1

     
   

 มิสจุฑาทิพย์  อินทรเกษตร

ครูประจำชั้น ป.3/1

มิสฉัตรวรุณ  สุขี

 ครูประจำชั้น ป.3/2

 ครูช่วงชั้นที่ 2 

   
   

 มิสรัตติกาล กุศล

ครูประจำชั้น ป.6/1

 มิสวนิดา  ปิยา

ครูประจำชั้น ป.6/2


 

ครูช่วงชั้นที่ 3
     

 

 มิสธีติมา  อินทรเกษตร

ครูประจำชั้น ม.3

มิสวิลาวัลย์  วันนะ

ครูประจำชั้น ม.1/1

 
   มิสปิยะมาศ  สวนผล

ครูประจำชั้น ,.2

 

 

ครูพิเศษ

 

 

 มาสเตอร์ทองสุข ศรีปน

หัวหน้างานอาคาร

   มาสเตอร์มลธิลักษณ์  ฤทธิศักดิ์

หัวหน้างานจราจร

 มาสเตอร์อนิรุทธ์  เอี่ยมชัย

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

 
 
 
   
Facebook

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 284 หมู่ 14

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 056-782-240, 081-327-1865

Login