ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ

ผู้รับใบอนุญาตเเละผู้จัดการ

 ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ

ผู้อำนวยการ

 นายกษิดิศ  ครุฑางคะ

รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.ธรรมศาสตร์

นักเรียนทุน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย

ที่ปรึกษา

นางสาวกุลนิษฐ์  ครุฑางคะ

ปริญาโทอังกฤษศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

 

 

 

 

 มาสเตอร์ตรีวัฒน์  พรรณประหยัด

ฝ่ายวิชาการ/รองผู้อำนวยการ

 มิสชลธิรา  สุวรรณรักษา

ฝ่ายงบประมาณ

 มิสธีติมา  อินทรเกษตร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 มิสปิยมาศ สวนผล

ฝ่ายบุคลากร

 
 
 
   
Facebook

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 284 หมู่ 14

ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

โทร. 056-782-240, 081-327-1865

Login